Kategórie

  • Z důvodu dovolené v expedici od 22.9. do 1.10. 2023. Došlé objednávky v tomto termínu budou expedovány 2.10.2023.

Zľavnené produkty

Formulár pre odstúpenie zo strany spotrebiteľa STÁHNETE ZDE 

 

Vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie, výmenu, prijímame iba cez dopravcu

Zasilkovna (Packeta Slovakia).

Napíšte nám assante(zavinac)assante(bodka)sk zašleme vám inštrukcie na zaslanie vratky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro prodej zboží v internetovém on-line

obchodu umístěného na internetové adrese assante.sk provozovaném společností

ASSANTE s.r.o.

Platnost těchto VOP je od 1.1. 2015.

Kontaktní údaje

ASSANTE s.r.o.

IČ: 26 27 99 91

Štefanikova 129/59

Brno  612 00

Mobil: +420 603 170 031

E-mail: assante (zavináč) assante (tečka) cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost ASSANTE s.r.o.,se sídlem Štefanikova 129/59 Brno  612 00.

IČ: 26 27 99 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 24246.

ASSANTE s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo

jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů

dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem

nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která

uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tedy je

velkoobchodní odběratel.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ASSANTE s.r.o

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní

stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami

občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

ASSANTE s.r.o (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základe kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.assante.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pro tento případ bude vždy mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.

1c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1e) Znění obchodních podmínek muže prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1f) Pro zákazníky ze zahraničí je možné též objednat zboží na

e-shopu: http://www.assante.sk

Návrh kupní smlouvy bude zákazníkovi ze zahraničí zaslán k odsouhlasení.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

2a) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, muže

kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2b) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2g) Registrace spotřebitele na webové stránce není povinná, u podnikatele je vyžadována plná

registrace.

2h) Prodávající může personifikovat slevy pro jednotlivé zákazníky, tím, že jejich zákaznickým účtům přidělí vlastní cenovou kategorii.

2ch) U Registrace velkoobchodních odběratelů se kromě elektronické cesty formou uživatelského účtu vyžaduje i písemnou formou na formuláři dostupném zde, který zájemce o velkoobchodní odběr odešle na adresu sídla provozovatele pozemní poštou, či poštou elektronickou v nascanované podobě na adresu assante(zavináč) assante (tečka) cz.

3 KUPNÍ SMLOUVA

3a) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je assantermativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

3b) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně

sjednaných podmínek.

3c) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží.

3d) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3e) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Webové rozhraní prodávajícího toto obdržení kupujícímu oznámení elektronickou poštou zasláním soupisu objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající toto následně potvrdí další zprávou tzv. „Akceptací“ na emailový kontakt kupujícího, kde prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3f) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího.

3g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4) CENA A DODÁNÍ

4a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti v sídle prodávajícího

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

• bez hotovostně převodem na účet prodávajícího: 2300444024/8330 – FIO Banka a.s.

4b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4c) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4f) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4d) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnu od uzavření kupní smlouvy.

4e) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4f) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (cl. 3f), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4g) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4h) Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat, neumožní-li to webové rozhraní. Pokud má zákazník věrnostní procentuální slevu na nákup, je zákazníkovi tato sleva automaticky odečtena při přihlášení pod jeho registrací, je tedy rovnou informován o své ceně. Prodejce si vyhrazuje právo bez udání důvodu upravovat či rušit slevové kupony či věrnostní slevy.

4ch) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledne plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v

elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhu zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: assante(zavináč) assante (tečka) cz (Tovar na vrátenie, výmenu, prijímame iba cez dopravcu Zasilkovna (Packeta Slovakia)

Napíšte nám assante(zavinac)assante(bodka)sk zašleme vám inštrukcie na zaslanie vratky.

5c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 5b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako

možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5d) Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má

dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v

mezidobí bylo Zboží zničeno, opotřebováno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout

peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

5e) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či

částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím

vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny.

5f) Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže prodávající navíc započíst své skutečně

vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5g) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5b) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či

jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5h) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5ch) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bez hotovostně na účet kupujícího.

5i) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

6) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6a) K přepravě zboží k zákazníkovi prodejce využívá služeb několika přepravních společností,

v různých cenových hladinách, tyto ceny jsou uvedeny na webových stránkách elektronického

obchodu, a jsou uvedeny u voleb přepravy, kterou si v objednávce kupující může zvolit. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6b) Prodávající muže kupujícímu navrhnout změnu dopravce, pokud se jedná o zboží, které vyžaduje zvláštní typ zacházení (velká váha, rozměr, křehkost), nebo pokud se jedná o přetížení některého z přepravců vlivem zvýšené poptávky po přepravě (např. Pošta v předvánočním období). Změna nezpůsobí kupujícím neodsouhlasené zvýšení ceny objednávky.

6c) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6d) V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6e) Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele předáno přepravci v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci je zákazník informován e-mailem.

6f) V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat

přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnu od vzájemné dohody.

6g) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6h) Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží,

chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

6i) V případě, že kupující celkovou cenou objednávky dosáhne snížení ceny za dopravu nebo bude doprava úplně zdarma a následně část zboží vrátí,

bude kupujícímu cena za dopravu doúčtována dle částky skutečně odebraného zboží.

7) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku).

7b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto

druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7c) Ustanovení uvedená v čl. 7b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

7e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je

přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě

podnikání. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího
(uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Dle ust § 2165 NOZ, kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,

která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační rád prodávajícího.

7g) Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

8)           DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8a)    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8b)    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8c)    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy assante(zavináč) assante (tečka) cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz, pravidla pro postup na adrese http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf.

8d)    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8e)    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

9a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, datum narození, rodné číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další adresy a jiné údaje, které o své osobě poskytl (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského úctu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9d) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9e) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě fyzických či právnických osob zajištujících dopravu zboží, či předání zboží

zákazníkovi nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány

dalším osobám.

9f) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

9g) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9h) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (cl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9ch) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9i) Prodávající prohlašuje, že má příslušné oprávnění ke zpracování osobních údajů dle registrace u

Úřadu pro ochranu osobních údajů - registrační číslo 00051388.

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10a) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11) DORUČOVÁNÍ

11a) Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

12b) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12c) Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran,

mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

12d) Náklady na použití komunikačních prostředku na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění

objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

12e) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

13) BEZEČNOSTNÍ POKYNY

13a) Pokud není přímo uvedeno výrobcem na výrobku jinak, pak všechny výrobky, které se prodávají prostřednictvím internetového obchodu, jsou považovány za nevhodné pro děti, a při práci s nimi je doporučen dohled dospělé osoby, která dohlédne, aby zboží bylo užíváno správným způsobem a nedošlo k jeho náhodné konzumaci, vdechnutí, či použito jakkoliv zdraví ohrožujícím způsobem.

13b) Prodávající apeluje na všechny kupující, aby při své činnosti vždy mysleli na svou bezpečnost a bezpečnost svého okolí a řídili se návody a etiketami zakoupeného zboží.

13c) Prodávající se cítí odpovědný za životní prostředí a proto recykluje odpad, který při provozu

obchodní činnosti vzniká. Toto doporučuje také svým zákazníkům.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.